Venneman, Sandy, University of Houston-Victoria, United States