Dibben, Nicola, University of Sheffield, United Kingdom