Ohriner, Mitchell, University of Denver, United States