Schlemmer, Kathrin Bettina, Catholic University Eichst, Germany