Vuoskoski, Jonna K, University of Oxford, United Kingdom