Haddon, Elizabeth, University of York, United Kingdom