Strykowski, Derek R., University at Buffalo, United States