M, Daniel, Goldsmiths, University of London, United Kingdom